Sianel62 i barhau!!!!

Ar ôl 6 mis o ddarlledu yn fyw dros y we, mae cyfnod peilot Si62 wedi dod i ben. Rydym wedi cyflawni’r her enfawr o ddarlledu deunydd Gymraeg gwreiddiol yn fyw pob wythnos am 6 mis! Mae’r sianel wedi darparu platfform ar gyfer dros 150 o eitemau o bob math ac wedi denu cyfraniadau gan dros 100 o bobl wahanol o bob cornel o’r wlad a thu hwnt. Mae miloedd wedi gwylio yn fyw ar nosweithiau Sul neu ar-alw yn ystod yr wythnos, a’r newyddion gwych yw bod yna awydd aruthrol i weld y sianel yn parhau.

Felly, rydym nawr yn symud mewn i gyfnod cyffrous iawn. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn trosglwyddo rheolaeth y sianel yn llwyr i ddwylo gwirfoddolwyr. Mi fyddwn yn darlledu unwaith y mis yn unig gyda phob darllediad yn cael ei chydlynu gan berson gwahanol. Y gobaith yw bydd hwn yn dod ag amrywiaeth ehangach i’r mathau o ddarllediadau gan fod pob cydlynydd yn cael dilyn ei weledigaethau ei hunain. Gofynnwn i chi barhau yn eich cefnogaeth o’r sianel ac yn enwedig i’r cydlynwyr gwirfoddol – mi fydd angen pob cymorth gan aelodau, cyfranwyr, gwylwyr ac eraill os yw’r sianel i fyw am flynyddoedd i ddod!

Mae’r 6 mis cyntaf wedi gosod y strwythur yn unig, a hynny yn bell o fod yn berffaith. Rhaid canolbwyntio nawr ar ddatblygu’r sianel ym mhellach, ei thynnu a’i wthio mewn i ffurf wirioneddol effeithiol a chwyldroadol o fewn y cyfryngau Cymraeg. Rhaid i ni hefyd cofio mae nid cystadlu gyda S4C ydy’r sianel, ond opsiwn gwahanol, ategol, amgen, heriol. Mae canran mawr o’r adborth wedi canmol Si62 am ddarlledu eitemau na fyddwch yn debygol o gael ar deledu traddodiadol, sydd bellach yn profi bod y sianel wedi llenwi bwlch pwysig ym meddylfryd y Cymry cyfoes.

Mae’r sianel yn bwysig i bobl, ond sut ydym yn bwrw ymlaen i sicrhau mae nid dim ond cyfleuster delfrydyddol yw’r sianel? Sut ydym yn sicrhau bod y sianel yn ganolog nid yn unig i waith parhaol y Gymdeithas, ond hefyd yn ganolog i fywyd a diwylliant Cymru a’r Cymry? Dyma’r cwestiynau a’r heriau sydd yn wynebu’r sianel dros y blynyddoedd i ddod.

Felly cofiwch, mae sianel deledu yn dibynnu ar amrywiaeth eang o sgiliau – os nad ydych chi’n gyfforddus gyda’r syniad o gynhyrchu campwaith, mae yna nifer o ffyrdd eraill gallwch chi gefnogi ymgyrch Si62. Os oes gennych chi syniadau o sut hoffech chi gyfrannu ac i fod yn rhan o ddyfodol y sianel, e-bostiwch fi nawr – greg@cymdeithas.org.

Ac wrth gwrs, rhaid i mi ddiolch yr holl gyfranwyr a gwylwyr hyd yn hyn – eich sianel chi yw Si62!

 

 

Sianel62 / 15 Gorffennaf 2012 / ar-alw

Sianel62: Wythnos 22 – Uchafbwyntiau y 6 Mis Cyntaf

Uchafbwyntiau Unigol


Sianel62: Hacio’r Iaith

Sianel62: Lewys yn holi ymgeiswyr arweinyddiaeth Plaid Cymru

Sianel62: Rene Griffiths yn Llanfihangel-ar-arth

Sianel 62 yn Eisteddfod yr Urdd – Stondinau Bwyd

Sianel62 – Cân y Flwyddyn

Sianel62: Cyfnewid Hadau

Sianel62 – Gareth Potter

Ffrwchnedd

Sianel62: Gig Cowbois Rhos Botwnnog, Mr Huw a Tymbal

Sianel62: Tynged yr Iaith 2

Sianel62: Cyfarfod Coleg Cymraeg

Sianel62 – Merthyr Tudful a Mrs. Windsor – Gwrthdystiad Gweriniaethol 2012

Sianel62: Cymry Oddi Gartre – Gwlad Pwyl (Rhan 1)